Om ejendommen og gårdlauget

Ejendommen er opført i 1926 og har været drevet som andelsboligforening siden opførelsen.

Siden opførslen er der blevet foretaget en række ejendomsrenoveringer/optimeringer.

Nyt tag blev pålagt i 1980-81.

Fjernvarme blev tilsluttet ejendommene i 1984.
Radiatorer er opsat i kældre efteråret 1998 for at sikre tørre kældre.
Foreningens varmecentral renoveres / opdateres løbende.

Varmecentralen overvåges af Armatec (der er tegnet servicekontrakt) således, at anlægget fungerer optimalt / minimering af driftstop.

1994-95 blev elinstallationer på trapper, lofter, kældre og gårde udskiftet og udbygget.

I 1996 blev døre til køkkentrappeopgange udskiftet og i 2004-2005 blev køkkentrappeopgangene renoveret.

I 1997 blev hovedtrappedøre og partiet omkring disse renoveret.
Hovedtrappeopgange blev renoveret i perioden 1999-2000.

Hovedtrappeopgangene blev renoveret i perioden 1999 – 2000.

 

Etageadskillelsen mellem øverste etages lejligheder og loftrummene blev isoleret i 2001.

I 2003 fik foreningen egen telefoncentral og indlagt bredbåndsinternetforbindelse i hver lejlighed. I samme forbindelse er antennesignalsystemet fornyet.

I 2013 blev antenneanlægget ombygget af YOUSEE med returvej.

Altaner år 2015. Der blev opsat i alt 54 altaner på 52 adresser. Finansiering til opsætning af altanerne sket i form at et fastforrentet kreditforeningslån, som de enkelte ”altanejere” afdrager på.

 

Altaner år 2020/2021. Der blev opsat i alt 13 altaner på 12 adresser. Og disse blev ligeledes finansieret i form af et fastforrentet kreditforeningslån, som de enkelte ”altanejere” afdrager på.

 

Foreningens EL. I foråret 2018 blev de fælles stigeledninger i kældrene udskiftet og samtidig blev de gamle el-skabet i Byglandsgade 2,8, 10 og 16 udskiftet til nye tidssvarende eltavler. I efteråret 2018 blev de gamle stigeledninger fjernet og erstattet af nye større kabler op gennem alle 11 opgange. Andelshaver fik herefter mulighed for at få opgraderes deres eltavle til 400 volt i egen lejlighed.

 

Dørtelefoni. I år 2020 blev første fase af dørtelefonisystemet udført ved at der blev monteret nye elledninger i kældergangene. I slutningen af september måned 2021 blev etablering af et nyt dørtelefonisystem igangsat med nyt dørtableau og nyt indringningsapparat i lejlighederne.

 

I foråret 2021 blev hovedtrappedørene udskiftet med samtidig montering af nye side paneler. Det øvrige udvendige parti over hoveddøren blev samtidig opmalet.

Fibernet. I april måned 2021 blev der installeret fiberboks i alle lejlighederne. TDC-net stod for etablering af fibernettet uden omkostninger for Foreningen. Efter etablering af fibernettet kan beboerne tegne et abonnement hos de samarbejdspartnere, som lejer sig ind på TDC´s net.

 


Gårdene tilknyttet foreningens ejendomme, er funktionelt set lagt sammen med naboejendommenes gårde i begyndelsen af 1999. Dette skete i forbindelse med gårdsaneringsprojektet, som blev udført af Københavns Kommunes Gårdsaneringskontor (nu "Grønne Gårde").
Udgiften til gårdsaneringen blev afholdt af Københavns Kommune.
Den daglige drift af gårdene forestås af individuelle Gårdlaug, der består af repræsentanter fra ejendommene omkring gårdene.